Hovedseksjon

Strategisk plan

Løren skole har siden oppstarten i 2014 jobbet med å bygge opp en god og robust organisasjonen, som legger vekt på godt læringsmiljø og mye læring. Dette har vi blant annet gjort ved å ha fokus på hvilken kultur vi ønsker på skolen, ha grundige og gode planer og rutiner og ved å tilsette de som passer inn i strukturen og ønsket kultur.

 

Løren skole skal være et godt sted å være både for elever og ansatte. For Løren skole er det viktig å ha et godt samarbeid med elever, foresatte og andre samarbeidspartnere på ulike arenaer. Vi jobber for å ha en god dialog med alle instanser der vi sammen jobber for at elevene på Løren skole skal lære mest mulig og ha det best mulig. Innad på skolen jobber elevrådet for å få frem elevenes stemme.

 

Høsten 2020 ble det innført ny læreplan, Fagfornyelsen, i Norge. Skolen har jobbet målrettet med Fagfornyelsen siden høsten 2019, blant annet med overordnet temaplan på hvert trinn og detaljerte temaplaner for hvert tema. Vi har i tillegg fagplaner i norsk, matematikk og engelsk for å sikre at alle målene er ivaretatt. Dette er et arbeid som er i prosess og som vi vil fortsette å jobbe med de nærmeste årene.Skolens tiltak og satsingsområder i strategisk plan er koblet opp mot de nye planene. Vi ser gode koblinger mellom det vi har jobbet med de siste årene og det Fagfornyelsen legger opp til. Hovedfokuset i strategisk plan i årene fremover vil derfor være å jobbe aktivt med at Fagfornyelsen er synlig i alle klasserom og skolens planer. Fokuset vil fortsatt være mestring, læring og trivsel for den enkelte elev.

 

Samarbeidslæring har i flere år vært et av skolens satsningsområder. Der står blant annet elevaktivitet sentralt. Elevene får en mer deltakende rolle i sin egen læring og blir mer aktive i timene. Vi bruker ulike strukturer for å fremme læring og for å variere undervisningsøktene og undervisningsarenaene. Vi ser at dette samsvarer godt med prinsippene i Fagfornyelsen.

 

Skolen har organisert timeplanene slik at det legges til rette for mye tverrfaglig undervisning (knyttet til temaer). Det er viktig for alle elever med variert undervisning og varierte læringsverktøy i skolehverdagen. Det å kunne bruke læringsbrett på en hensiktsmessig og trygg måte for å finne informasjon som er relevant og god er viktig i elevenes læringsprosess.

 

Sosial læring og læringsmiljøet er viktig for alle i skolemiljøet. Dette jobbes det med både i planleggingsarbeidet hos lærerne og aktivt ut mot elevene i læringssituasjonene. Vi har lagt opp til strukturer i organisasjonen som skal ivareta enkeltelever, klasser og trinn. Vi fortsetter å undersøke hvordan skolens sosiallærere ka organiseres for å sikre en god og tett oppfølging av hvordan læringsmiljøene videreutvikles i klasserommene.

 

Elevenes leseferdigheter påvirker hvordan de presterer i alle fag. Vi ser at resultantene i lesing på skolen har blitt bedre og vil derfor også i år ha lesing som satsningsområde. Lesing og skriving henger tett sammen og vi vil derfor ha et kombinert fokus på dette i alle fag. Det er laget en lokal lese- og skriveplan som vi skal fortsette å implementere på trinnene. Det er viktig å ta tak i elevenes lesekompetanse allerede tidlig på småskolen slik at leseferdighetene er gode nok når elevene møter lengre tekster og mer lesing både på mellomtrinnet og på ungdomsskolen. Et fast team av lærere som jobber fast på 1.trinn skal bidra til å sikre en stødig og trygg oppstart når elevene begynner i 1.klasse. Vi vil fortsette å kurse lærerne i metodikk, ha lesekurs og lesegrupper for elevene og sørge for lesing i alle fag, både i grupper og i hel klasse. Det er viktig med fokus på teknisk lesing, arbeid med leseforståelse samt mengdetrening.

 

Tilpasset opplæring er et annet viktig satsningsområde i skolens strategiske plan. Vi er opptatt av at undervisningen skal ivareta ulike nivåer som finnes i klasserommene. Alle elever skal jobbe med stoff som de er i stand til å både forstå og mestre. Åpne oppgaver er noe vi ønsker å bli bedre på å bruke - vi ser at slike oppgaver kan invitere alle inn mens elevens individuelle ståsted kan bli med på å bestemme hvor langt de går inn i oppgaven. Vi ønsker også å legge til rette for at elevene kan stå lenge i ulike oppgaver for å sikre en større grad av dybdelæring og forståelse.

 

AKS vil øke kvaliteten i læringsstøttede aktiviteter fremover. Kommunikasjonen mellom baseledere, og mellom baseledere og assistenter er viktig for å sikre at alle har kunnskap om hvordan vi på best mulig måte skal legge til rette for elevenes læring. AKS skal fungere som et godt alternativ læringsarena for elevene på Løren.

 

Plussavdelingen er en avdeling for elever innenfor autismespekteret. De vil fortsette å ha fokus på kommunikasjonsutvikling hos elevene. Noen jobber med det verbale, noen med symboler og noen med tegn til tale. Her vil vi øke kompetansen til de ansatte både innenfor de ulike metodene, men også i det å se/forstå hvordan dette skal jobbes med i hverdagen. Det jobbes for å lage gode kommunikasjonssystemer for alle elevene. Det vil i tillegg fokuseres på hvordan vi kan legge til rette for å aktivisere elevene i lek og samspill samt hvordan voksenrollen skal være. 

 

Vi har flotte elever og ansatte ved skolen og er trygge på at vi sammen skal få til dette på en god måte.