Strategisk plan

Løren skole har siden oppstarten i 2014 jobbet med å bygge opp en god og robust organisasjonen som legger vekt på godt læringsmiljø og mye læring. Dette har vi gjort ved å ha fokus på hvilken kultur vi ønsker på skolen, ha grundige og gode planer og rutiner, og ved å tilsette de som passer inn i strukturen. Løren skole skal være et godt sted å være både for elever og ansatte.

For Løren skole er det viktig å ha et godt samarbeid med elever, foresatte og andre samarbeidspartnere på ulike arenaer. Innad på skolen jobber elevrådet for å få frem elevens stemme. Elevrådet vil ettersom vi vokser få en sterkere og sterkere posisjon ettersom elevene blir eldre.

Vi bruker kartleggingsprøver, trivselsundersøkelser, nasjonale prøver og elevundersøkelsen til å analysere skolens jobb og hvordan vi skal bli enda bedre. På bakgrunn av dette setter vi oss nye mål og fokusere på nye tiltak. Løren skole jobber kontinuerlig med at elevene skal lære mest mulig ut fra den enkeltes forutsetninger. Tiltakene i strategisk plan viser også dette.

Skolen har siden oppstarten hatt fokus på læringsmiljøet og tilpasset opplæring. Vi har blant annet brukt metodene Tidlig Innsats Early Years (TIEY) og Fagtekst i Fokus (FaIF) som metodikk fordi de legger vekt på lærerstyrt stasjon oggjennom dette tilpasset opplæring.

Vi har i løpet av 2018 begynt å jobbe aktivt med samarbeidslæring og nettbrett på alle trinn. Dette er noe vi kommer til å jobbe med i årene fremover. I samarbeidslæring jobbes det systematisk i klassene for å skape et miljø for å hjelpe hverandre og lære sammen. Det jobbes blant annet med classbuilding og teambuilding og med bruk av læringspartner. Elevene får en mer deltakende rolle i sin egen læring og blir mer aktive i timene. Vi bruker ulike strukturer for å fremme læring og variere undervisningsøktene. Noen av strukturene innebærer også at elevene er mer fysisk aktive når de lærer ved at de beveger seg rundt i klasserommet.

Nettbrett er innført på hele skolen fra desember 2018. Dette innføres for å øke elevenes læring og gi lærerne enda en metode for å gi tilpasset opplæring. Vi ser at elevene er mer motiverte og produserer mer med nettbrett, noe som igjen fører til mer læring.

Vi ser på elevenes læringsmiljø og klasseledelse som to sider av samme sak. Dette er områder skolen vil fortsette å ha stort fokus på også i årene fremover. Elevene på Løren skole skal være trygge og trives på skolen. Vi vil at det skal være enkelt å si fra for elever og foresatte hvis noe ikke er som det skal. Skolen skal møte alle henvendelser profesjonelt, raskt og på en god måte.

I AKS vil vi jobbe videre med arbeidsmiljøet for å minske sykefraværet blant de ansatte og legge til rette for trivsel og læring for elever og ansatte. Kommunikasjon med foresatte er også noe vi vil ha fokus på fremover. Foresatte skal ha mulighet til å høre om sitt barns utvikling også i AKS. Gjennom foreldrekaffe kan foresatte komme innom for litt sosialt samvær med andre foresatte eller for å ta opp mer generelle spørsmål med baseleder, AKS-leder og ledelsen ved skolen.