Strategisk plan

Løren skole har siden oppstarten i 2014 jobbet med å bygge opp en god og robust organisasjonen, som legger vekt på godt læringsmiljø og mye læring. Dette har vi gjort ved å ha fokus på hvilken kultur vi ønsker på skolen, ha grundige og gode planer og rutiner og ved å tilsette de som passer inn i strukturen og ønsket kultur.

 

Løren skole skal være et godt sted å være både for elever og ansatte. For Løren skole er det viktig å ha et godt samarbeid med elever, foresatte og andre samarbeidspartnere på ulike arenaer. Vi jobber for å ha en god dialog med alle instanser der vi sammen jobber for at elevene på Løren skole skal lære mest mulig og ha det best mulig. Innad på skolen jobber elevrådet for å få frem elevenes stemme.

 

Høsten 2020 ble det innført ny læreplan, Fagfornyelsen, i Norge. Skolen har jobbet målrettet med Fagfornyelsen siden høsten 2019, blant annet med overordnet temaplan på hvert trinn og detaljerte temaplaner for hvert tema. Vi har i tillegg fagplaner i norsk, matematikk og engelsk for å sikre at alle målene er ivaretatt. Dette er et arbeid som er i prosess og som vi vil fortsette å jobbe med de nærmeste årene.

 

Skolens tiltak og satsingsområder i strategisk plan er koblet opp mot de nye planene. Vi ser gode koblinger mellom det vi har jobbet med de siste årene og det Fagfornyelsen legger opp til. Hovedfokuset i strategisk plan i årene fremover vil derfor være å jobbe aktivt med at Fagfornyelsen er synlig i alle klasserom og skolens planer. Fokuset vil fortsatt være mestring, læring og trivsel for den enkelte elev.

 

Samarbeidslæring har i flere år vært et av skolens satsningsområder. Der står blant annet elevaktivitet sentralt. Elevene får en mer deltakende rolle i sin egen læring og blir mer aktive i timene. Vi bruker ulike strukturer for å fremme læring og for å variere undervisningsøktene og undervisningsarenaene. Vi ser at dette samsvarer godt med prinsippene i Fagfornyelsen.

 

Skolen har organisert timeplanene slik at det legges til rette for mye tverrfaglig undervisning og læringsbrett er et godt verktøy for å få til tverrfaglige timer på en god måte. Det er viktig for alle elever med variert undervisning og varierte læringsverktøy i skolehverdagen. Det å kunne bruke læringsbrett på en hensiktsmessig og trygg måte for å finne informasjon som er relevant og god er viktig i elevenes læringsprosess.

 

Sosial læring og læringsmiljøet er viktig for alle i skolemiljøet. Dette jobbes det med både i planleggingsarbeidet hos lærerne og aktivt ut mot elevene i læringssituasjonene. Vi har lagt opp til strukturer i organisasjonen som skal ivareta enkeltelever, klasser og trinn.

 

Elevenes leseferdigheter påvirker hvordan de presterer i alle fag. Vi ser at resultantene i lesing på skolen ikke er gode nok og vil derfor i årene fremover ha lesing som satsningsområde. Lesing og skriving henger tett sammen og vi vil derfor ha et kombinert fokus på dette i alle fag. Det er viktig å ta tak i elevenes lesekompetanse allerede på småskolen slik at leseferdighetene er gode nok når elevene møter lengre tekster og mer lesing både på mellomtrinnet og på ungdomsskolen. Vi vil kurse lærerne i metodikk, ha lesekurs og lesegrupper for elevene og sørge for lesing i alle fag, både i grupper og i hel klasse. Det er viktig med fokus på teknisk lesing, arbeid med leseforståelse samt mengdetrening.

 

AKS vil fortsette å ha læringsmiljøet som satsningsområde fremover. De vil jobbe tettere rundt overganger og med enkeltelever for å legge til rette for mest mulig trivsel for alle i AKS. Sosiallærere og Baselederne vil følge opp dette. De vil også i større grad følge temaplanene til de enkelte trinn slik at det blir enda mer sammenheng mellom skole og AKS. Det vil også bli opprettet "venneklubber" for å skape godt miljø på tvers av klassene på de ulike trinn.

 

Plussavdelingen er en avdeling for elever innenfor autismespekteret. De vil i årene fremover ha fokus på kommunikasjonsutvikling hos elevene. Noen jobber med det verbale, noen med symboler og noen med tegn til tale. Her vil vi øke kompetansen til de ansatte både innenfor de ulike metodene, men også i det å se/forstå hvordan dette skal jobbes med i hverdagen. Det jobbes for å lage gode kommunikasjonssystemer for alle elevene.

Det andre Plussavdelingen vil jobbe med er å selvstendiggjøre elevene. Det gjelder blant annet av- og påkledning, måltider, dobesøk og håndvask.

 

Vi har flotte elever og ansatte ved skolen og er trygge på at vi sammen skal få til dette på en god måte.