Hovedseksjon

PPT - Pedagogisk-psykologisk tjeneste

PPT utfører også sakkyndige vurderinger dersom det er mistanke om at en elev ikke får utbytte av normal undervisning. For å bli utredet av PPT må foresatte ta kontakt med skolen som eventuelt henviser videre. Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:

  • Mistanke om forsinket utvikling
  • Språk- og kommunikasjonsvansker
  • Lærevansker
  • Fagvansker
  • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
  • Atferdsvansker
  • Sosiale og emosjonelle vansker
  • Funksjonshemming

Les mer om spesialundervisning og PPT på Oslo kommunes nettsider