Om AKS Løren

Glade skoleelever illustrasjon

Vi har utarbeidet et godt og variert tilbud av læringsstøttende aktiviteter, som blir ledet av engasjerte og motiverte baseledere og assistenter (for tilbud - se under fanen "Læringsstøttende aktiviteter"). Aktivitetsskolen er åpen hver dag fra kl 07.30-08.30, og fra kl 13.45-17.00.

På lik linje med skolen, er Løren AKS i sterk vekst. Fra skoleåret 2015/2016 til skoleåret 2016/2017 har Aktivitetsskolen fått ca 120 nye elever, 15 nye assistenter, en ny baseleder, samt ny overordnet leder. Dette gjorde oppstarten i fjor høst litt utfordrende for oss – en utfordring vi gjennom hardt arbeid har snudd til noe positivt. Vi har brukt året til å utarbeide og innkjøre gode rutiner, skape et godt samarbeidsklima i personalet, kurse de ansatte i det å være en profesjonell voksen, hvordan man skal håndtere enkeltelever og lede barnegrupper, samt hvordan man kommuniserer med barn og foresatte på en god måte.

Løren AKS er i dag inne en svært god prosess mht samarbeid med skolen, struktur og forutsigbarhet, god kommunikasjon med våre foresatte, men mest av alt: trygge, omsorgsfulle og lyttende voksne som ser hver enkelt elev og dens behov. At våre elever trives på AKS er vårt fremste mål.

Aktivitetsskolen driftes i henhold til Oslostandarden, Rammeplanen og lokale planer som skal sikre et godt tilbud til våre elever.

Våre dyktige baseledere leder ukentlig planleggingen av aktiviteter på AKS ut ifra Rammeplanens fem satsningsområder:

  1. Fysisk aktivitet og lek
  2. Natur, teknikk og miljø
  3. Kunst, kultur og kreativitet
  4. Mat og helse
  5. Lekser og fordypning.

Assistentene har gjennom skoleåret fått opplæring og oppfølging i planlegging og organisering av de læringsstøttende aktivitetene. Ved å sette av god tid til ukentlig planlegging av aktivitetenes innhold, kvalitetssikrer vi også at aktivitetene er preget av struktur og forutsigbarhet samtidig som de bidrar til fysisk aktivitet, kreativitet og lek. 

I etterkant av en bydelsomfattende brukerundersøkelse for Aktivitetsskolene i Bjerke høsten 2016, har vi også hatt ekstra fokus på hvordan vi kan sørge for god informasjonsflyt ut til foresatte. Vi er opptatt av å finne gode og praktiske løsninger som gjør at foresatte kan vite hva barna gjør på Aktivitetsskolen, og har landet på bruk av informasjonstavler på basene, fredagsbrev som publiseres digitalt, samt at vi deler aktuell informasjon på skolens hjemmeside og i Portalen.

Aktivitetsskolens fokusområder er også innlemmet i skolens strategiske plan, noe som er med på å fremme en helhetlig sammenheng mellom AKS og skolen.

Baser

Organiseringen av Løren Aktivitetsskole vil fra høsten 2018 være slik:

Base 1:

1.trinn med 105 elever vil holde til i skolens bygg B og vil bli ledet av baseleder Misbah Arif

Base 2:

2. trinn med ca 100 elever vil holde til i skolens bygg B og vil bli ledet av baseleder Synne N. Myhre.

Base 3:

3. og 4. trinn vil holde til i skolens bygg D og vil bli ledet av baseleder Mariette Nilssen (nyansatt fra høsten 2018)

Katarina Tsarkouskaya vil ha jobben som baseleder – drift, og jobbe på tvers av de tre basene.

Shamaza F. Dad vil skoleåret 2018/2019 ha permisjon som baseleder pga studier.

Thomas S. Hartviksen vil også fra høsten 2018 være overordnet leder for Aktivitetsskolen. 

Måltider

På Løren Aktivitetsskole ønsker vi å ha fokus på mat og sunt kosthold. Som en flerkulturell skole har vi valgt å satse på en meny som kan spises av alle uansett bakgrunn og religion. Vi er en av få Aktivitetsskoler som tilbyr daglig matservering, og vi serverer et varmt måltid to av dagene. De øvrige dagene tilbys brødmat, havregryn eller knekkebrød. Vår ansvarlige baseleder setter sammen en månedlig meny, som presenteres for elever og foresatte på skolens hjemmeside.

Måltidene på AKS foregår i klasserommene, kl 13.45-14.15 hver dag (rett etter skoleslutt). Vi bemerker at måltidet elevene får på Aktivitetsskolen er ment for å gi elevene nok energi til å holde ut skoledagen, og kan ikke erstatte et godt middagsmåltid senere på ettermiddagen.

Samarbeid med foresatte

Overordnet leder og baseledere på Løren AKS ønsker et tett og godt samarbeid med foresatte for elever på AKS. Det betyr at terskelen for å komme med innspill og tilbakemeldinger skal være lav. Vi har troen på at et godt Aktivitetsskoletilbud utvikles best i samarbeid med elever og foresatte.

Alle beskjeder og henvendelser fra foresatte er foretrukket via e-post til baseleder, eventuelt kan korte beskjeder gis direkte til basetelefonen. Vi foretrekker at alle beskjeder blir gitt før kl 13.00 hver dag, slik at vi kan begrense bruken av telefonen i AKS-tiden og heller ha mer fokus på elevene.

Morgenrutiner

Det vil være et fast sted for innkryssing av elever når de kommer. På morgenen vil vi veksle mellom å være inne og ute, avhengig av basenes rutiner. Nærmere beskjed gis direkte fra baseleder. Det vil dessverre ikke være mulig for barna å spise frokost på AKS, så elevene må ha spist frokost før de kommer.

Hjemsending/henting

Hjemsending er et tilbud der foresatte for 2., 3., og 4. trinns elever kan inngå en avtale om at vi sender barnet hjem fra AKS til et angitt tidspunkt. Vi ser helst at man har fast avtale for hjemsending, altså at barnet har samme rutine hver uke. Skjema for fast avtale om hjemsending vil være tilgjengelig på hjemmesiden. Så det skal bli oversiktlig og mulig for oss å administrere, sender vi kun barn hjem hver hele og halve time. Faste hjemsendingsbeskjeder må oppdateres etter 1. august hvert år.

NB! Av sikkerhetsmessige årsaker inngår vi aldri avtale om hjemsending muntlig over telefon, kun ved skriftlig beskjed!

Om noen andre enn barnets foresatte skal hente, må vi få vite dette på forhånd ved å få skriftlig beskjed (SMS). Om det er en foresatt til et annet barn på AKS (en voksen vi kjenner fra før) som henter, holder det med telefonbeskjed. Det er selvfølgelig også mulig å informere oss om andre faste personer som har lov til å hente ditt barn (besteforeldre, tante/onkel etc).

Det er viktig at dere og barna går til fast sted for utkryssing, ved endt dag. Barn får kun lov til å krysse seg ut uten at en voksen er til stede, etter skriftlig avtale.

For at elever og foresatte til enhver tid skal vite hva som skjer på AKS, oppfordrer vi alle foresatte til å følge med på informasjon som publiseres på hjemmesiden, i Portalen og på informasjonstavlene. Dette gjelder også planer for ferier, påmeldinger til aktiviteter etc. Som foresatt passer du på å gi nødvendige beskjeder til AKS og påser at barnet ditt har påkledning tilpasset vær og årstid, samt sjekker/oppdaterer skiftetøysposen regelmessig.

Som foresatt ved Løren AKS skal du kunne forvente en forutsigbar og strukturert hverdag for ditt barn, fylt med spennende aktiviteter, driftet av trygge og omsorgsfulle ansatte.

Vi ønsker alle foresatte med elever på 1. - 4. trinn hjertelig velkommen til Løren Aktivitetsskole!