Om AKS Løren

Glade skoleelever illustrasjon

Vi har utarbeidet et godt og variert tilbud av læringsstøttende aktiviteter, som blir ledet av engasjerte og motiverte baseledere og assistenter (for tilbud - se under fanen "Læringsstøttende aktiviteter"). Aktivitetsskolen er åpen hver dag fra kl 07.30-08.30, og fra kl 13.45-17.00.

Løren AKS er i dag inne en svært god prosess mht samarbeid med skolen, struktur og forutsigbarhet, god kommunikasjon med våre foresatte, men mest av alt: trygge, omsorgsfulle og lyttende voksne som ser hver enkelt elev og dens behov. At våre elever trives på AKS er vårt fremste mål.

Aktivitetsskolen driftes i henhold til Oslostandarden, Rammeplanen og lokale planer som skal sikre et godt tilbud til våre elever.

Våre dyktige baseledere leder ukentlig planleggingen av aktiviteter på AKS ut ifra Rammeplanens fem satsningsområder:

  1. Fysisk aktivitet og lek
  2. Natur, teknikk og miljø
  3. Kunst, kultur og kreativitet
  4. Mat og helse
  5. Lekser og fordypning.

Assistentene har gjennom skoleåret fått opplæring og oppfølging i planlegging og organisering av de læringsstøttende aktivitetene. Ved å sette av god tid til ukentlig planlegging av aktivitetenes innhold, kvalitetssikrer vi også at aktivitetene er preget av struktur og forutsigbarhet samtidig som de bidrar til fysisk aktivitet, kreativitet og lek. 

 Vi er opptatt av å finne gode og praktiske løsninger som gjør at foresatte kan vite hva barna gjør på Aktivitetsskolen, Vi har landet på å bruke Portalen (skolemeldings appen) som primærkilde for informasjon, det blir også hengt opp nyttig informasjon på infotavlene til hver base. 

Aktivitetsskolens fokusområder er også innlemmet i skolens strategiske plan, noe som er med på å fremme en helhetlig sammenheng mellom AKS og skolen.

Baser

Organiseringen av Løren Aktivitetsskole vil fra høsten 2018 være slik:

Base 1:

1.trinn med 105 elever vil holde til i skolens bygg B og vil bli ledet av baseleder Misbah Arif

Base 2:

2. trinn med ca 100 elever vil holde til i skolens bygg B og vil bli ledet av baseleder Synne N. Myhre.

Base 3:

3. og 4. trinn vil holde til i skolens bygg D og vil bli ledet av baseleder Mariette Nilssen (nyansatt fra høsten 2018)

Katarina Tsarkouskaya vil ha jobben som baseleder – drift, og jobbe på tvers av de tre basene.

Shamaza F. Dad vil skoleåret 2018/2019 ha permisjon som baseleder pga studier.

Thomas S. Hartviksen vil også fra høsten 2018 være overordnet leder for Aktivitetsskolen. 

Måltider

På Aktivitetsskolen Løren tilbyr vi to varme måltider (tirsdag og onsdag), vi bestiller dette fra skolematen.no, som leverer mat tilpasset slik at alle barn får et fullverdig tilbud. Resterende dager vil elevene spise medbragt matpakke. 

Måltidene på AKS foregår i klasserommene, kl 13.45-14.15 hver dag (rett etter skoleslutt). 

Samarbeid med foresatte

Overordnet leder og baseledere på Løren AKS ønsker et tett og godt samarbeid med foresatte for elever på AKS. Det betyr at terskelen for å komme med innspill og tilbakemeldinger skal være lav. Vi har troen på at et godt Aktivitetsskoletilbud utvikles best i samarbeid med elever og foresatte.

Alle beskjeder og henvendelser fra foresatte er foretrukket via e-post til baseleder, eventuelt kan korte beskjeder gis direkte til basetelefonen. Vi foretrekker at alle beskjeder blir gitt før kl 13.00 hver dag, slik at vi kan begrense bruken av telefonen i AKS-tiden og heller ha mer fokus på elevene.

Morgenrutiner

Det vil være et fast sted for innkryssing av elever når de kommer. På morgenen vil vi være inne på basen fra 07.30-08.00. Fra klokken 08.00 vil alle elevene være ute fram til skolestart 08.30.

Hjemsending/henting

Hjemsending er et tilbud der foresatte for 2., 3., og 4. trinns elever kan inngå en avtale om at vi sender barnet hjem fra AKS til et angitt tidspunkt. Vi ser helst at man har fast avtale for hjemsending, altså at barnet har samme rutine hver uke. Skjema for fast avtale om hjemsending vil være tilgjengelig på hjemmesiden. Så det skal bli oversiktlig og mulig for oss å administrere, sender vi kun barn hjem hver hele og halve time. Faste hjemsendingsbeskjeder må oppdateres etter 1. august hvert år.

NB! Av sikkerhetsmessige årsaker inngår vi aldri avtale om hjemsending muntlig over telefon, kun ved skriftlig beskjed!

Om noen andre enn barnets foresatte skal hente, må vi få vite dette på forhånd ved å få skriftlig beskjed (SMS). Om det er en foresatt til et annet barn på AKS (en voksen vi kjenner fra før) som henter, holder det med telefonbeskjed. Det er selvfølgelig også mulig å informere oss om andre faste personer som har lov til å hente ditt barn (besteforeldre, tante/onkel etc).

Det er viktig at dere og barna går til fast sted for utkryssing, ved endt dag. Barn får kun lov til å krysse seg ut uten at en voksen er til stede, etter skriftlig avtale.

For at elever og foresatte til enhver tid skal vite hva som skjer på AKS, oppfordrer vi alle foresatte til å følge med på informasjon som publiseres på hjemmesiden, i Portalen og på informasjonstavlene. Dette gjelder også planer for ferier, påmeldinger til aktiviteter etc. Som foresatt passer du på å gi nødvendige beskjeder til AKS og påser at barnet ditt har påkledning tilpasset vær og årstid, samt sjekker/oppdaterer skiftetøysposen regelmessig.

Som foresatt ved Løren AKS skal du kunne forvente en forutsigbar og strukturert hverdag for ditt barn, fylt med spennende aktiviteter, driftet av trygge og omsorgsfulle ansatte.

Vi ønsker alle foresatte med elever på 1. - 4. trinn hjertelig velkommen til Løren Aktivitetsskole!