Permisjonsreglement

Som foresatt(e) kan du søke rektor om fritak fra undervisning grunnet:

  • Religiøse høytider, helligdager i sitt eget trossamfunn.
  • Familiebegivenheter av særlig sorgpreget karakter.
  • Ved idrettsarrangementer på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Permisjon innvilges normalt ikke til festpregede familieaktiviteter ferier.

Søknad om permisjon må sendes skriftlig i god tid, tre uker før. 

Send inn signert søknadsskjema til postmottak@ude.oslo.kommune.no. Merk e-posten med "Søknad om fri" og Løren skole.

Ønsker du å skrive ut papirskjema finnes det under siden Skjemaer.

Permisjoner innvilges ikke ved forberedelser til Osloprøver, Nasjonale prøver, statlige kartleggingsprøver og eksamener.

Det presiseres at permisjonssøknader ikke omhandler helserelatert fravær. Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid, 2 uker (10 skoledager) er ufravikelig. I Oslo kan det heller ikke innvilges permisjon for mer enn 10 skoledager pr. skoleår.

For utfyllende retningslinjer og behandling av ugyldig fravær henvises det til Oslostandard for behandling av søknader om permisjon for grunnskoleopplæringen. Oslostandarden er forankret i opplæringslovens § 2-1 og § 2-11.